PRIJAVA KORISNIKA Korisničko ime:  Lozinka: 
Zaboravili ste password? Novi korisnik

Detaljni pregled:

  Javno nadmetanje za nabavu građevinskog materijala  
Datum objave:13.02.2012
Vrsta nabave:Roba
Rok za dostavu ponuda:02.03.2012
Datum dokumenta:-
Mjesto isporuke:OPĆINA VRSI
Regija:Croatia
I.D.:8854955
Vrsta dokumenta:Javni natječaj
Opis: Ugovor o nabavci građevinskog materijala
External ID:2012/S 002-0000464
Izvor:Narodne novine
CPV:44110000-4

   Što želite učiniti?
snimi lokalno kao PDF snimi lokalno kao PDF snimi lokalno kao HTML snimi lokalno kao HTML prikaži verziju za ispis prikaži verziju za ispis
 

Tekst

 

Poziv na nadmetanje

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: OPĆINA VRSI

OIB: 75575288881

Poštanska adresa: DR. FRANJE TUĐMANA 6

Mjesto: VRSI

Poštanski broj: 23235

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt: Općina Vrsi, Jedinstveni upravni odjel

Na pažnju (o soba za kontakt ) : Josip Devčić

Telefon: 023/360-625

E-pošta: opcina.vrsi@gmail.com

Telefaks: 023/359-508

Internetska adresa(e): ( ako je primjenjivo ) www.vrsi.hr

Glavna adresa javnog naručitelja: (URL)

Adresa profila naručitelja (kupca): (URL)

Elektronički pristup podacima: (URL)

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: (URL)

Molimo koristite Prilog A za detaljnije podatke

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i do kumentaciju         

za natjecateljski dijalog) dostupna je kod

Navedene službe(i) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.II)

Ponude i li zahtjevi za sudjelovanje šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstva i druga državna tijela uključujući i njihove regionalne ili lokalne urede ili jedinice

Pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu

Državne agencije / uredi

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samou prave

Ostalo: (molimo navesti)

Lokalne i regionalne agencije/uredi

 

I.3) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija , kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Ostalo: (molimo navesti)

Zdravstvo

 

I.4) Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja :     da    ne

(ako da, podaci o tim javnim naručiteljima mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Predmet na bave

II.1) Opis

II.1.1) Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:

Javno nadmetanje za nabavu građevinskog materijala

II.1.2) Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

(odaberite samo jednu kategoriju – radovi, roba ili usluge – koja najv iše odgovara vašem ugovoru ili nabavi(ama) )

Radovi

Roba

Usluge

Izvođenje radova

Kupnja

Kategorija usluge br.

 

Molimo vidjeti Prilog C1 za kateg orije usluga

Projektiranje i izvođenje radova

Najam

Zakup

Realizacija bilo kakvim sredstvima posla koji odgovara zahtjevima što ih je naveo javni naručitelj

Lea sing sa ili bez opcije kupnje

Kombinacija navedenog

Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga:

Općina Vrsi

NUTS kod

HR033

NUTS kod

NUTS kod

NU TS kod

II.1.3) Podaci o ugovoru o javnoj nabavi ili okvirnom sporazumu

  Poziv uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi

  Poziv uključuje sklapanje okvirnog sporazuma

II.1.4) Podaci o okvirnom sp orazumu (ako je prikladno )

              Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata

              Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Broj

ili

(ako je primjenjivo) najveći broj gospodarskih subjekata predviđenog okvirnog sporazuma

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama:   ili mjesecima:

Obrazloženje razloga za trajanje duže od dvije odnosno četiri godine:

Procijenjena uk upna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ( navesti samo u brojkama ):

Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

Valuta:

ili

Raspon: od           do

Valuta:

Učestalost i vrijednost ugovora koji će se sklapati: (ako je poznato)

II.1.5) Kratak opis ugovora ili nabave(a)

Ugovor o nabavci građevinskog materijala

II.1.6) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

44110000-4

Dodatni predmet(i)

II.1.7) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA) :   da    ne

II.1.8) Grupe ( za podatke o grupama upotrijebite Prilog B onoliko puta koliko ima grupa)

Predmet nabave je podijeljen na grupe:   da   ne

II.1.9) Podaci o alternativnim ponudama

Alternativne ponude su dopuštene :   da    ne

II.2) Količina ili opseg predmeta nabave

II.2.1) Ukupna količina ili opseg: (uključujući sve grupe, obnavljanja i opcije, ako je primjenjivo)

Građevinski materijal prema dokumentaciji za nadmetanje

 

( navesti samo u brojkama)

 

Proc ijenjena vrijednost bez PDV-a: 1.000.000,00

Valuta: Hrvatska kuna

ili

Raspon: od          do

Valuta:

II.2.2) Podaci o opcijama (ako je primjenjivo)

Opcije   da   ne

(ako da) Opis tih opcija:

(ako je poznato) Okvirni raspored korištenja tih opcija:

u mjesecima:   ili u danima (od skla panja ugovora)

II.2. 3) Podaci o obnavljanjima (ako je primjenjivo)

Ovaj ugovor će se obnavljati   da   ne

Broj mogućih obnavljanja: (ako ih ima ) ili Raspon: od do

(ako je poznato) U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe ili ugovora o javnim uslugama koji se trebaju obnoviti, procjena vremenskog okvira za ugovore koji će slijediti:

u mjesecima: ili u danima (od sklapanja ugovora)

II.3) Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Trajanje u mjesecima: ili u danima (od sklapanja ugovora)  

ili

Početak 

Završetak 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti koji se odnose na ugovor

III.1.1) Tražena jamstva: (ako je primjenjivo)

 

III.1.2) Bitni uvjeti vezani uz financiranje i plaćanje i/ili uputa na dokumentaciju u kojoj su navedeni ti uvjeti:

III.1.3) Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice ponuditelja ili natjecatelja: (ako je primjenjivo )

III.1.4) Ostali posebni uvjeti: (ako je primjenjivo)                            

Izvršenje ugovora podložno je posebnim uvjetima   da   ne

(ako da) Opis posebnih uvjeta:

 

III.2) Uvjeti sudjelovanja

III.2.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, struk ovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:
 

- Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

 

- Upis u registar iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

 

- Izvod ili izjava iz stavka 2. ovoga članka ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

 

- Ako natjecatelj ili ponuditelj mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor u državi njegova sjedišta, javni naručitelj mora ga tražiti da dokaže posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva.

 

- U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz stavka 1. ovoga članka.

III.2.2) Financijska sposobno st

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

- Potvrdu – izvješće nadležne porezne uprave o urednom izvršenju poreznih obveza, koja uključuje i potvrdu o uredno podmirenim doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave.

- Dokaz o bonitetu i solventnosti – ponuditelj ne može biti blokiran duže od 10 dana u posljednjih šest mjeseci računajući  od dana dostave takvog podatka.

- Izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja.

Dokaz o sposobnosti sukladno članku 71. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici (javnobilježnička ovjera ili ovjera mjerodavnog tijela države sjedišta ponuditelja) i ne stariji od 6 mjeseci. Potvrda mjerodavne ustanove o izvršenju plaćanja po osnovi poreza i doprinosa i dokazi o bonitetu i solventnosti ne smiju biti stariji od 30 dana od dana slanja zahtjeva za dostavu ponuda.

 

III.2.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski sub jekt dokazuje svoju sposobnost:

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

Popis značajnih isporuka izvršenih u posljednje tri godine

 

III.2.4) Podaci o rezerviranim ugovorima (ako je primjen jivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice

  Izvršenje ugovora rezervirano u kontekstu zaštićenog programa zapošljavanja                             

III.3) Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama

III.3.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju    da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu:

III.3.2) Osobe odgovorne za izvrše nje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga                         

da    ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Vrsta postupka

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni

Ograničeni

Ograničeni zbog žurnosti

Razlozi za korištenje postupka zbog žurnosti:

Pregovarački s prethodnom objavom

Određeni natjecatelji su već odabrani (ako je prikladno u određenim slučajevima pregovaračkog postupka) da ne  

(ako da, unesite nazive i adrese već odabranih gospodarskih subjekata u Odjeljku VI.3 Dodatni podaci) 

Pregovarački s prethodnom objavom zbog žurnosti

Razlozi za korištenje postupka zbog žurnosti:

Natjecateljski dijalog

IV.1.2) Smanjivanje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudje lovanje u dijalogu (ograničeni i pregovarački postupci, natjecateljski dijalog)

Predviđeni broj gospodarskih subjekata

ili

Predviđeni minimalni broj i (ako je primjenjivo) maksimalni broj

Objektivni i nediskriminirajući uvjeti ili pravila koji će se primijeniti za smanjivanje broja natjecatelja:

IV.1.3) Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga (pregovarački postupak, natjecateljski dijalog )

Korištenje opcije odvijanja postupka u više faza kako bi se smanjio broj rješenja o kojima se raspravlja ili inicijalnih ponuda o kojima se pregovara                                      

da ne  

IV.2) Kriteriji za odabir ponude

IV.2.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najniža cijena

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji

Kriteriji

Značaj

IV.2.2) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodi se elektronička dražba   da    ne  

(ako da, ako je prikladno) Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

IV.3) Administrativni podaci

IV.3.1) Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj : (ako je primjenjivo )

1/2012

IV.3.2) Ranija objava(e) vezana uz isti predmet nabave    da    ne  

(ako da)

Prethodna (informacijska) obavijest

Obavijest na profilu naručitelja

Broj objave: od

Druge ranije objave (ako je primjenjivo)

Broj objave: od

Broj objave: od

IV.3.3) Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije (u slučaju natjecateljskog dijaloga)

Rok za preuzimanje dokumentacije ili zahtijevanje dijelova dokumentacije koji se ne mogu elektronički staviti na raspolaganje

Datum: 02.03.2012             Vrijeme: 12:00  

Dokumentacija se naplaćuje    da   ne  

(ako da, navesti samo u brojkama)  Cijena:       Valuta: HRK

Uvjeti i način plaćanja:

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 02.03.2012             Vrijeme: 12:00  

IV.3.5) Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima (ako je poznat, u slučaju ograničenih i pregovaračkih postupaka i natjecateljskog dijaloga)

Datum:

IV.3.6) Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

Hrvatski jezik

Bilo koji službeni jezik E U

Službeni jezik(ici) EU:

Drugo:

IV.3.7) Rok valjanosti ponude

do:

ili

Trajanje u mjesecima: ili danima: 60 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Datum: 02.03.2012             Vrijeme: 12:00  

Mjesto: Prostorije Općine Vrsi

Odjeljak V: Dopunski podaci

V.1) Podaci o ponavljanju (ako je primjenjivo)

Ova nabava će se ponavljati   da   ne  

(ako da) Predviđeno vrijeme za daljnje pozive koji će se objaviti:

V.2) Podaci o fondovima Europske unije

Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije -a

da

ne

(ako da) Uputa na projekt(e) i/ili program(e):

V.3) Dodatni podaci: (ako je primjenjivo)

VI.4) Žalbeni postupak

VI.4.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr

Telefaks: 385 1 4559 933

VI.4.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.4.2. ili, ako je potrebno VI.4.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe:

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.5) Datum slanja ovog poziva 10.02.2012

 

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (o soba za kontakt ) :

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL)

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (o soba za kontakt ) :

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL)

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude/zahtjevi za sudjelovanje 

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (o soba za kontakt ) :

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL)

 

 

IV) Adresa drugog javnog naručitelja u čije ime javni naručitelj nabavlja

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

Prilog B

Podaci o grupama

Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj: Javno nadmetanje za nabavu građevinskog materijala

Grupa Br.: Grupa 1.    Naziv grupe: Grupa 1.

1) Kratak opis:

Građevinski materijal

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

44110000-4

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:

 

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijen jena vrijednost bez PDV-a:

250.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do           Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima: ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama:  

 

Grupa Br.: Grupa 2.    Naziv grupe: Grupa 2.

1) Kratak opis:

Građevinski materijal

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

44110000-4

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:

 

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijen jena vrijednost bez PDV-a:

80.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do           Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima: ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama:  

 

Grupa Br.: Grupa 3.    Naziv grupe: Grupa 3.

1) Kratak opis:

Građevinski materijal

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

44110000-4

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:

 

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijen jena vrijednost bez PDV-a:

670.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do           Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima: ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama:  

 

(Upotrijebite ovaj Prilog onoliko puta koliko ima grupa)

 

Prilog C1 – javni naručitelji

Kategorije usluga navedene u Odjeljku II: Predmet nabave

Kategorija br. ¹

Predmet

1.

Usluge održavanja i popravka

2.

Usluge cestovnog prijevoza 2 , uključujući usluge oklopnih vozila, i kurirske usluge, osim prijevoza pošte

3.

Usluge zračnog prijevoza putnika i tereta, osim prijevoza pošte

4.

Kopneni 3 i zračni prijevoz pošte

5.

Telekomunikacijske usluge

6.

Financijske usluge:

a) usluge osiguranja b) bankarske i investicijske usluge 4

7.

Računalne i srodne usluge

8.

Usluge istraživanja i razvoja 5

9.

Računovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge

10.

Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja

11.

Usluge savjetovanja u menadžmentu 6 i srodne usluge

12.

Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize

13.

Usluge oglašavanja

14.

Usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja nekretninama

15.

Usluge izdavaštva i tiskanja na osnovi honorara ili ugovora

16.

Usluge zbrinjavanja otpadnih voda i otpada; sanitarne i slične usluge

Kategorija br. 7

Predmet

17.

Hotelske i restorantske usluge

18.

Usluge željezničkog prijevoza

19.

Usluge prijevoza vodenim putovima

20.

Prateće i pomoćne usluge prijevoza

21.

Pravne usluge

22.

Usluge posredovanja pri zapošljavanju i pribavljanja osoblja 8

23.

Istražiteljske usluge i usluge na području sigurnosti, os im usluga o klopnih vozila

24.

Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja

25.

Zdravstvene i socijalne usluge

26.

Usluge u području rekreacije, kulture i sporta 9

27.

Ostale usluge 10

 

1

Kategorije usluga u smislu članka 43. stavka 2., Dodatka II.A Zakona o javnoj nabavi.

2

Osim usluga željezničkog prijevoza obuhvaćenih kategorijom 18.

3

Osim usluga željezničkog prijevoza obuhvaćenih kategorijom 18.

4

Osim financijskih usluga u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, te usluga Hrvatske narodne banke. Izuzete su također usluge koje uključuju stjecanje, zakup ili najam postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja se njih tiču, bez obzira na način financiranja. Na financijske usluge povezane s prethodno navedenom nabavom istodobno, prije ili nakon ugovora o stjecanju, zakupu ili najmu, bilo u kojem obliku, primjenjuje se ovaj Zakon.

5

Usluge istraživanja i razvoja od kojih koristi ima isključivo naručitelj za vlastite potrebe u obavljanju svojih poslova te za koje naručitelj plaća punu naknadu.

6

Osim usluga arbitraže i mirenja.

7

Kategorije usluga u smislu članka 43. stavka 2., Dodatka II.B Zakona o javnoj nabavi

8

Osim ugovora o radu

9

Osim ugovora o stjecanju, razvoju, produkciji ili koprodukciji programskog materijala od strane radiotelevizijskih subjekata te ugovora za termine radiotelevizijskog emitiranja

10

Usluge koje nisu navedene u Dodatku II.A niti u Dodatku II.B Zakona smatraju se uslugama iz Dodatka II.B Zakona

 

Standardni obrazac 2: Poziv na nadmetanje


  na vrh stranice