PRIJAVA KORISNIKA Korisničko ime:  Lozinka: 
Zaboravili ste password? Novi korisnik

Detaljni pregled:

  DRVENA STOLARIJA NA POSLOVNOJ ZGRADI UŠP NAŠICE EV.BR. NA-011-02  
Datum objave:08.02.2012
Vrsta nabave:Radovi
Rok za dostavu ponuda:-
Datum dokumenta:-
Mjesto isporuke:Našice
Regija:Croatia
I.D.:8828741
Vrsta dokumenta:Obavijest o sklapanju ugovora
Naziv odabranog ponuditelja:Pana d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Čakovec
Opis: Izmjena prozora i vrata na poslovnoj zgradi UŠP Našice
External ID:N-17-M-103522-070212
Izvor:Narodne novine
CPV:20311000

   Što želite učiniti?
snimi lokalno kao PDF snimi lokalno kao PDF snimi lokalno kao HTML snimi lokalno kao HTML prikaži verziju za ispis prikaži verziju za ispis
 

Tekst

NABAVA MALE VRIJEDNOSTI
OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA
I. ODJELJAK: JAVNI NARUČITELJ I.1. Službeni naziv, adrese i ured(i) za kontakt
Naziv: HRVATSKE ŠUME d.o.o.,C- UŠP Našice
Poštanska adresa: J. J. Strossmayera 1
Mjesto: Našice Poštanski broj: 31500 Država: Hrvatska
OIB: 69693144506
Ured(i)/mjesto(a) za kontakt: Ured voditelja Referent/nadležna osoba: Josip Knežević Telefon: +38531/618-050
E-pošta: josip.knezevic@hrsume.hr Telefaks: +38531/611-320
Internetska adresa(e) (ako je određena): Glavna adresa naručitelja (URL): www.hrsume.hr Adresa profila naručitelja (kupca) (URL):
I.2. Vrsta javnog naručitelja i glavne djelatnosti
Državna tijela Republike Hrvatske
Jedinice lokalne samouprave
Jedinice područne (regionalne) samouprave
Pravne osobe osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu iz članka 3. stavak 1. točka 3. Zakona o javnoj nabavi
Udruge iz članka 3. stavka 1. točke 4. Zakona o javnoj nabavi
Subjekti iz članka 3. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi
Ostalo:
Javna uprava
Obrana
Službe javnog reda i sigurnosti
Zaštita okoliša
Gospodarstvo i financije
Zdravstvo
Stambeno gospodarstvo i komunalne službe
Socijalna skrb
Slobodno vrijeme, kultura i religija
Obrazovanje
Ostalo:
Javni naručitelj nabavlja po nalogu drugoga javnog naručitelja:
Da Ne
II. ODJELJAK: PREDMET NABAVE II.1. OPIS
II.1.1. Naziv predmeta nabave:
DRVENA STOLARIJA NA POSLOVNOJ ZGRADI UŠP NAŠICE EV.BR. NA-011-02
II.1.2. Vrsta ugovora o javnoj nabavi te mjesto isporuke roba, odnosno izvršenja radova ili usluga (Molimo odaberite samo jednu kategoriju – isporuka robe, izvršenje radova ili usluga, odnosno onu koja najbliže odgovara predmetu nabave)
(a) Javni radovi
(b) Isporuka robe
(c) Javne usluge
Izvođenje javnih radova
Projektiranje i izvođenje javnih radova
Posao ili realizacija posla bilo kakvim sredstvima sukladno zahtjevima koje je naveo javni naručitelj
Kupnja
Leasing
Najam
Ugovor o najmu s opcijom kupnje
Kombinacija svega navedenog
Kategorija usluga: br.:
Slažete li se s objavljivanjem obavijesti za usluge kategorija od 17. do 27. (vidi Dodatak C):
Da Ne
Glavno mjesto izvođenja javnih radova: UŠP Našice J.J. Strossmayera 1 31500 Našice NUTS-kod: HR Glavno mjesto isporuke roba: NUTS-kod: Glavno mjesto izvršenja javnih usluga: NUTS-kod:
II.1.3. Nadmetanje uključuje (ako je određeno) :
sklapanje okvirnog sporazuma
ugovor o javnoj nabavi
II.1.4. Kratak opis predmeta nabave:
Izmjena prozora i vrata na poslovnoj zgradi UŠP Našice
II.1.5. Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV):
Glavni dio
Dodatni dio (ako je primjenjiv)
Glavni predmet nabave 20311000 ()()()( )()()()()
Dodatni predmet nabave ()().()( ).()().()() ()()()( )()()()()
()().()( ).()().()() ()()()( )()()()()
()().()( ).()().()() ()()()( )()()()()
()().()( ).()().()() ()()()( )()()()()
II.1.6. Nabava pripada WTO SPORAZUMU O JAVNOJ NABAVI (GPA)
Da Ne
II.2. Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1. Konačna ukupna vrijednost ugovora (u brojkama) (Molimo unesite samo konačnu ukupnu vrijednost ugovora, uključujući sve ugovore, sve grupe/dijelove predmeta nabave i opcije; podatke o svakom pojedinom ugovoru unesite u Odjeljak V.: Ugovor o javnoj nabavi) bez PDV-a s PDV-om PDV - postotak (%)

Vrijednost

ili najniža ponuda 352069,17 HRK /najviša ponuda 428102,90 HRK koja je uzeta u obzir

false

true

false

false

od

od

IV. ODJELJAK: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka
IV.1.1. Vrsta postupka:
Otvoreni postupak
Pregovarački postupak s prethodnom objavom
Ograničeni postupak
Pregovarački postupak bez prethodne objave
Sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B
IV.2. Kriteriji odabira
IV.2.1. Kriteriji odabira (molimo označiti odgovarajuće) :
najniža cijena
ili
ekonomski najpovoljnija ponuda
u odnosu na sljedeće kriterije:
Kriteriji Ponderiranje Kriteriji Ponderiranje
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
IV.2.2. Provedena je elektronička dražba
Da Ne
Ako DA, dodatni podaci o elektroničkoj dražbi (ako su određeni)
IV.3. Upravno-administrativne informacije
IV.3.1. Evidencijski broj nabave (ako je određen) :
NA-011-012
IV.3.2. Ranije objave
Broj objave u NN-u: Datum slanja: //
V. ODJELJAK: UGOVOR O JAVNOJ NABAVI
Ugovor - br.1 Naziv predmeta nabave: Izvođenje radova izmjene drvene stolarije na poslovnoj zgradi UŠP Našice
V.1. Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi: 06/09/2011 (dan/mj./god.)
V.2. Broj zaprimljenih ponuda: 4
V.3. Ime i adresa gospodarskog subjekta s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi
Naziv: Pana d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Čakovec
Poštanska adresa: Zagrebačka 42
Mjesto: Čakovec Poštanski broj: 40000 Država: Hrvatska
OIB: 51166829431
E-pošta: Telefon:
Internetska adresa (URL): Telefaks:
V.4. Podaci o vrijednosti ugovora (u brojkama) :
bez PDV-a
s PDV-om
PDV – postotak (%)
Prvobitno procijenjena ukupna vrijednost nabave (ako je određena) :

vrijednost: 472.740,79 HRK

true
false
od
Konačna ukupna vrijednost ugovora:

vrijednost:

ili najniža ponuda352069,17 HRK/najviša ponuda428102,90 HRK koja je uzeta u obzir

false

true

false

false

od

od

za godišnju ili mjesečnu vrijednost, molimo unesite broj godina ili mjeseci: mjesec(a)/(i)
V.5. Mogu se ustupiti podizvođačima:
Da Ne
Ako DA, unesite vrijednost ili dio koji se ustupa trećima (u brojkama) :

vrijednost bez PDV-a dio:

vrijednost nepoznata
Kratak opis vrijednosti/dijela ugovora koji se ustupa podizvođaču (ako je određeno) :
VI. ODJELJAK: DODATNE INFORMACIJE
VI.1. Nabava je u vezi s planom/programom koji se financira iz sredstava EU-a:
Da Ne
Ako DA, navedite o kojem se planu, odnosno programu radi:
VI.2. Ostale informacije (ako su određene) :
VI.3. Postupak za kontrolu postupka javne nabave/Postupak podnošenja pravnih lijekova
VI.3.1. Tijelo nadležno za kontrolu postupka javne nabave:
Naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb Poštanski broj: 10000 Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr Telefon: (01) 455 99 30
Internetska adresa (URL): www.dkom.hr Telefaks: (01) 455 99 33
VI.3.2. Podnošenje pravnih lijekova (molimo ispunite Odjeljak VI.3.2. ili ako je potrebno Odjeljak VI.3.3.) Točni podaci o rokovima za podnošenje pravnih lijekova:
VI.3.3. Služba od koje se mogu dobiti informacije o podnošenju pravnih lijekova:
Naziv:
Poštanska adresa:
Mjesto: Poštanski broj: Država: Hrvatska
E-pošta: Telefon:
Internetska adresa (URL): Telefaks:
VI.4. Datum slanja objave : 07/02/2012 (dan/mj/god)
DODATAK C

Usluge u Odjeljku II.: Predmet nabave

Kategorija br. 1 Oznaka
1.
Usluge održavanja i popravci
2.
Usluge prijevoza kopnom, 2 uključujući uslugu prijevoza blindiranim vozilom i kurirske usluge, osim prijevoza pošte
3.
Usluge prijevoza zrakom putnika i tereta, osim prijevoza pošte
4.
Prijevoz pošte kopnom i zrakom 3
5.
Telekomunikacijske usluge
6.
Financijske usluge: (a) usluge osiguranja (b) bankarske usluge i usluge investiranja 4
7.
Računalne i uz to vezane usluge
8.
Istraživačke i razvojne usluge 5
9.
Usluge računovodstva, knjigovodstva i revizije
10.
Usluge ispitivanja tržišta i ispitivanja javnog mišljenja
11.
Savjetodavne usluge menađžmentu 6 i uz to vezane usluge
12.
Arhitektonske usluge; inženjerske i integralne inženjerske usluge; usluge urbanističkog planiranja i inženjerske usluge koje se odnose na krajobraz; uz to vezane znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkih ispitivanja i analiza
13.
Usluge oglašavanja
14.
Usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja imovinom
15.
Usluge objavljivanja i tiskanja na osnovi honorara ili ugovora
16.
Usluge zbrinjavanja kanalizacije i otpada; sanitarne i slične usluge
Kategorija br. 7 Oznaka
17.
Hotelske i restoranske usluge
18.
Usluge prijevoza željeznicom
19.
Usluge prijevoza vodenim putovima
20.
Potporne i pomoćne prijevozne usluge
21.
Pravne usluge
22.
Kadrovske usluge i ostale slične usluge 8
23.
Istražiteljske i zaštitarske usluge, osim usluge prijevoza blindiranim vozilom
24.
Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja
25.
Zdravstvene i socijalne usluge
26.
Rekreacijske, kulturne i sportske usluge
27.
Ostale usluge 9
.
1 Kategorije usluga u smislu članka 2., točke 4., Dodatak II.A i II.B Zakona o javnoj nabavi.
2 Osim usluga željezničkog prijevoza koji je obuhvaćen kategorijom 18.
3 Osim usluga željezničkog prijevoza koji je obuhvaćen kategorijom 18.
4 Osim financijskih usluga u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, te usluga središnje banke. Također isključene: usluge koje uključuju stjecanje ili zakup, bilo kojim financijskim postupcima, zemlje, postojećih zgrada ili druge nepokretne imovine ili prava na njih: međutim, financijske usluge pružene istodobno sa prije ili poslije sklapanja ugovora o stjecanju ili zakupu, u bilo kojem obliku, podliježu odredbama Zakona o javnoj nabavi.
5 Osim istraživačkih i razvojnih usluga, osimo nih od kojih korist ima isključivo naručitelj za svoje svrhe u obavljanju svojih poslova i pod uvjetom da je naručitelj isplatio punu naknadu za pruženu uslugu.
6 Osim usluga arbitraže i mirenja.
7 Kategorije usluga u smislu članka 2., točke 4., Dodatak II.B Zakona o javnoj nabavi.
8 Osim ugovora o radu.
9 Osim ugovora za stjecanje, razvoj, produkciju ili koprodukciju programa od strane radiotelevizijskih organizacija i ugovora o vremenu emitiranja.

  na vrh stranice