PRIJAVA KORISNIKA Korisničko ime:  Lozinka: 
Zaboravili ste password? Novi korisnik

Detaljni pregled:

  Zakup poljoprivrednog zemljišta vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Karlovca u k.o. Skakavac  
Datum objave:03.03.2010
Vrsta nabave:Usluge
Rok za dostavu ponuda:19.03.2010
Datum dokumenta:-
Mjesto isporuke:
Regija:
I.D.:5452763
Vrsta dokumenta:Javni natječaj
Opis: Zakup poljoprivrednog zemljišta vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Karlovca u k.o. Skakavac
External ID:
Izvor:Novi list

   Što želite učiniti?
snimi lokalno kao PDF snimi lokalno kao PDF snimi lokalno kao HTML snimi lokalno kao HTML prikaži verziju za ispis prikaži verziju za ispis
 

Tekst

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD KARLOVAC

Na temelju članka 32. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08) i Odluke Gradskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Karlovca u k.o. Skakavac, Klasa: 021-05/10-01/1, Ur. broj: 2133/01-11-01/10-10-20 od 16. 2. 2010. godine Gradsko vijeće grada Karlovca objavljuje:

NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta vlasništvu Republike Hrvatske na
području grada Karlovca u k.o. Skakavac

1.
Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske u katastarskoj općini Skakavac, na rok od dvadeset godina, kao dvije zasebne cjeline označene kao:
R.BR. CJELINA K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA m2 POČETNA GODIŠNJA ZAKUPNINA
1. 1. 946 PAŠNJAK 46691 455,24
947 PAŠNJAK 58170 567,16
948 PAŠNJAK 50680 494,13
949 PAŠNJAK 129627 1263,86
950 PAŠNJAK 10488 102,26
985 PAŠNJAK 12058 117,56
1018 PAŠNJAK 40146 391,42
1042 PAŠNJAK 133 125 1297,97
UKUPNO CJELINA 1 480985 4.689,60
2. 2. 1167 PAŠNJAK 21720 211,77
1168 PAŠNJAK 88064 858,62
UKUPNO CJELINA 2 109784 1070,39

2. Pisana ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime odnosno naziv, adresa i OIB ponuditelja
- presliku osobne iskaznice
- katastarsku općinu.broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi te površinu čestice
- iznos ponuđene godišnje zakupnine
- dokaz o prvenstvenom pravu zakupa
- dokaz o uplati jamčevine
- gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta
3. Ako su pod jednim rednim brojem označene dvije ili više čestica zemlje, ponuda se mora staviti za sve navedene čestice zajedno, jer su kao cjelina predmet zakupa.
4.
A. Prvenstveno pravo zakupa ima fizička iii pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju, uz uvjet da prihvati najvišu zakupninu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete i uz ponudu priloži izvornu dokumentaciju ili preslike dokumentacije ovjerene kod javnog bilježnika temeljem koje ostvaruje prvenstveno pravo zakupa i to sljedećim redoslijedom:
1. nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi navlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili potvrda o predanom zahtjevu za upis u upisnik i potvrda »transakcija« 131 ili »transakcija« 117 koju izdaje nadležna služba Zavoda za mirovinsko osiguranje),
2. pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (dokaz: izvod iz sudskog registra za pravnu osobu, rješenje o upisu u upisnik i »transakcija«117 i potvrda »transakcije« 131 koju izdaje nadležna služba Zavoda za mirovinsko osiguranje),
3. ostale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom (dokaz: preslika domovnice iii osobne iskaznice).
B. Ako je više osoba iz stavka A. ove točke u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:
a) dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu (dokaz: potvrda da nema dugovanja po osnovi zakupa izdana od strane Grada Karlovca),
b) dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova korištenja tog'zemljišta (dokaz: potvrda Grada Karlovca da isti uredno obrađuje poljoprivredno zemljište te daje platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta),
c) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik gospodarskog objekta za uzgoj stoke, a ne ispunjava uvjete odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2,5 uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih površina koje ima u posjedu, a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju (dokaz: potvrda Hrvatske poljoprivredne agencije i Uredovna potvrda Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Karlovcu),
d) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina,
e) poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede (dokaz: odobreni projekt u okviru Operativnog programa Vlade Republike Hrvatske).
C. Ako je više osoba iz stavka B. ove točke u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:
a) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Karlovca, koji provodi natječaj, (dokaz: rješenje o upisu u upisnik; uvjerenje o prebivalištu),
b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili drugu poljoprivrednu školu (dokaz: rješenje o upisu u upisnik; diploma o završenom poljoprivrednom fakultetu ili svjedodžba o završenoj drugoj poljoprivrednoj školi),
c) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nesta-loga hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću (dokaz: rješenje o upisu u upisnik; potvrda nadležne službe Ureda za obranu).
5. Gospodarski program sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet kupnje odnosno zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji. Gospodarski program čini sastavni dio ugovora o prodaji, a ukoliko se on ne provodi u roku od tri godine od dana sklapanja, ugovor se može raskinuti.
6. Nevažećim ponudama smatraju se:
- ponude koje prelaze dvostruki iznos početne zakupnine
- zajedničke ponude ponuđača
7. Kod sklapanja ugovora o zakupu ugovorit će se revalorizacija zakupnine u skladu s člankom 75. stavkom 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
8. Osobe koje sudjeluju u natječaju dužne su uplatiti jamčevinu kao dokaz o ozbiljnosti ponude, u visini 10% od početne godišnje zakupnine. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun proračuna Grada Karlovca, broj: 1001005-1717964416, model 67, OIB. U slučaju neprihvaćanja ponude jamčevina će biti vraćena ponuditelju, bez prava na kamate.
9. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom »PONUDA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U K.O. SKAKAVAC - NE OTVARAJ« na adresu: Grad Karlovac, Upravni odjel za imovinskopravne poslove i upravljanje imovinom, Banjavčićeva br. 9.
Rok za dostavljanje ponuda je 19. 3.2010. godine do 12,00 sati u pisarnicu prodavatelja, bez obzira na način dostave.
10. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće grada Karlovca, uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
O donesenoj odluci iz stavka 1. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka za određenu nekretninu.
11. Ostale obavijesti o natječaju mogu se dobiti na telefon 047/628-129 ili u Gradskoj upravi grada Karlovca, Banjavčićeva 9, soba broj 47.

  na vrh stranice