PRIJAVA KORISNIKA Korisničko ime:  Lozinka: 
Zaboravili ste password? Novi korisnik

Detaljni pregled:

  IZVEDBA IGRALIŠTA ZA MALI NOGOMET OD UMJETNE TRAVE  
Datum objave:09.09.2009
Vrsta nabave:Radovi
Rok za dostavu ponuda:06.10.2009
Datum dokumenta:06.10.2009
Mjesto isporuke:
Regija:
I.D.:4823289
Vrsta dokumenta:Javni natječaj
Opis: IZVEDBA IGRALIŠTA ZA MALI NOGOMET OD UMJETNE TRAVE prema Troškovniku
External ID:N-02-V-140722-080909
Izvor:Narodne novine
CPV:45236000
Prilozi:
EV38909 DOK.Izvedba igrališta za mali nogomet ver 0.doc (177 KB)
IZVEDBA IGRALIŠTA ZA MALI NOGOMET ver.0.xls (91 KB)
Obrazac 1.doc (54 KB)
Obrazac 2.doc (49 KB)
Prilog br. 1 tehnički opis.pdf (737 KB)

   Što želite učiniti?
snimi lokalno kao PDF snimi lokalno kao PDF snimi lokalno kao HTML snimi lokalno kao HTML prikaži verziju za ispis prikaži verziju za ispis
 

Tekst

POZIV NA NADMETANJE
I. ODJELJAK: JAVNI NARUČITELJ I.1. Ime, adresa i ured(i) za kontakt
Naziv: Zagrebački holding
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 41
Mjesto: Zagreb Poštanski broj: 10000 Država: Hrvatska
MBS: 8004265
Ured(i)/mjesto(a) za kontakt: Služba za nabavu Referent/nadležna osoba: Gospođa Denisa Vuković Telefon: 01 6420 662
E-pošta: denisa.vukovic@zgh.hr Telefaks: 01 6420 669
Internetska adresa(e) (ako je određena): Glavna adresa naručitelja (URL): Adresa profila naručitelja (kupca) (URL):
Dodatne informacije (obavijesti) daju:
navedeni uredi za kontakt
drugi uredi: molimo ispunite Dodatak A.I.
Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
navedenih ureda za kontakt
drugih ureda: molimo ispunite Dodatak A.II.
Ponude/zahtjevi za sudjelovanje upućuju se na:
navedene urede za kontakt
druge urede: molimo ispunite Dodatak A.III.
I.2. Vrsta javnog naručitelja i glavne djelatnosti
Državna tijela Republike Hrvatske
Jedinice lokalne samouprave
Jedinice područne (regionalne) samouprave
Pravne osobe osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu iz članka 3. stavak 1. točka 3. Zakona o javnoj nabavi
Udruge iz članka 3. stavka 1. točke 4. Zakona o javnoj nabavi
Subjekti iz članka 3. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi
Ostalo:
Javna uprava
Obrana
Službe javnog reda i sigurnosti
Zaštita okoliša
Gospodarstvo i financije
Zdravstvo
Stambeno gospodarstvo i komunalne službe
Socijalna skrb
Slobodno vrijeme, kultura i religija
Obrazovanje
Ostalo:
Javni naručitelj nabavlja po nalogu drugoga javnog naručitelja:
Da Ne
II. ODJELJAK: PREDMET NABAVE II.1. Opis
II.1.1. Naziv predmeta nabave:
IZVEDBA IGRALIŠTA ZA MALI NOGOMET OD UMJETNE TRAVE
II.1.2. Vrsta nabave i ugovora te mjesto isporuke robe, odnosno izvršenja radova ili usluga: (Molimo odaberite samo jednu kategoriju – isporuka robe ili izvršenje radova ili usluga, odnosno onu koja najbliže odgovara predmetu nabave)
(a) Javni radovi
(b) Roba
(c) Javne usluge
Izvođenje javnih radova
Projektiranje i izvođenje javnih radova
Posao ili realizacija posla bilo kakvim sredstvima, sukladno zahtjevima koje je naveo javni naručitelj
Kupnja
Leasing
Najam
Ugovor o najmu s opcijom kupnje
Kombinacija svega navedenog
Kategorija usluga: br.:
(Kategorija usluga 1. – 16.)
Glavno mjesto izvođenja javnih radova: Grad Zagreb NUTS-kod: HR Glavno mjesto isporuke robe: NUTS-kod: Glavno mjesto izvršenja javnih usluga: NUTS-kod:
II.1.3. Nadmetanje uključuje:
Ugovor o javnoj nabavi
Uspostavljanje dinamičkog sustava nabave
Sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.5. Kratak opis predmeta nabave ili projekta:
IZVEDBA IGRALIŠTA ZA MALI NOGOMET OD UMJETNE TRAVE
II.1.6. Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV):
.
Glavni dio
Dodatni dio (ako je primjenjiv)
Glavni predmet nabave 45236000 ()()()( )()()()()
Dodatni predmet nabave ()().()( ).()().()() ()()()( )()()()()
()().()( ).()().()() ()()()( )()()()()
()().()( ).()().()() ()()()( )()()()()
()().()( ).()().()() ()()()( )()()()()
II.1.7. Nabava pripada WTO SPORAZUMU O JAVNOJ NABAVI (GPA)
Da Ne
II.1.8. Podjela po grupama/dijelovima predmeta nabave:
Da Ne
(Upotrijebite za podatke o grupama/dijelovima predmeta nabave Dodatak B (i to jedan obrazac po grupi)) Ako DA, ponude moraju biti podnesene na način kako slijedi: (molimo označite samo jednu kućicu)
Samo za grupu/dio predmeta nabave
Za jedan ili više grupa/dijelova predmeta nabave
Za sve grupe/dijelove predmeta nabave
II.1.9. Alternativna ponuda je dopuštena:
Da Ne
II.2. Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1. Ukupna količina, odnosno opseg (uključujući sve grupe/dijelove predmeta nabave i opcije, ako su određene)
prema Troškovniku
Ako je poznata, procijenjena vrijednost bez PDV-a (u brojkama): ili razlika od/ do
II.2.2. Opcije
Da Ne
Ako DA, opis opcija:
Ako je poznat: predviđen vremenski plan za navedene opcije (od sklapanja ugovora o nabavi):
Broj mogućeg produžavanja (ako je određen): ili razlika: od/ do Ako je poznat: predviđeni vremenski okviri za sljedeće nabave kod ugovora o javnoj nabavi robe ili usluga s opcijom produžetka (od sklapanja ugovora o nabavi):
II.3. Trajanje ugovora, odnosno početak i kraj izvršavanja ugovora
Trajanje (od sklapanja ugovora o javnoj nabavi): nisu određeni ili početak: // kraj: //
III. ODJELJAK: PRAVNE, GOSPODARSKE, FINANCIJSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE III.1. Uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi
III.1.1. Zahtjevana jamstva i sredstva osiguranja (ako su određena) :
Ponuditelj gubi pravo na povrat jamstva za ozbiljnost ponude sukladno odredbi članka 60. Zakona o javnoj nabavi Jamstvo za dobro izvršenje obveza iz ugovora u obliku garancije banke u visini od 5% od ukupne vrijednosti ponude dostavlja samo najpovoljniji ponuditelj.
III.1.2. Bitni uvjeti financiranja i plaćanja i/ili upućivanje na mjerodavne propise (ako su određeni) :
Predujam isključen. Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenih privremenih i okončane situacije u roku do 90 dana od dana ovjere situacije.
III.1.3. Pravni oblik zajednice ponuditelja s kojom se namjerava sklopiti ugovor (ako je primjenjivo) :
III.1.4. Ostali posebni uvjeti za izvršenje ugovora (ako su određeni) :
Da Ne
Ako DA, opis posebnih uvjeta:
III.2. Uvjeti sposobnosti
III.2.1. Pravna i poslovna sposobnost Dokazi i njihovi vrijednosni pokazatelji u svrhu utvrđivanja sposobnosti:
1. Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu. Dokaz ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana slanja objave javnog nadmetanja u Elektronički oglasnik javne nabave. Izdavatelj dokaza: nadležni Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra. Ovim dokazom gospodarski subjekt dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave. Ako se traženi dokazi ne izdaju u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt kao dokaz pravne i poslovne sposobnosti prilaže izjavu o svojoj pravnoj i poslovnoj sposobnosti s ovjerom potpisa ovlaštene osobe gospodarskog subjekta kod nadležnog tijela.
III.2.2. Nekažnjavanje Dokazi i njihovi vrijednosni pokazatelji u svrhu utvrđivanja sposobnosti:
1. Izjava gospodarskog subjekta da gospodarskom subjektu ili osobi za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta. Obrazac Izjave o nekažnjavanju - Obrazac 2 - objavljen uz poziv za nadmetanje na internetskoj stranici Narodnih novina: http://popisoglasa-jn.nn.hr. Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela. Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja objave javnog nadmetanja u Elektronički oglasnik javne nabave.
III.2.3. Financijska i gospodarska sposobnost
Dokazi i njihovi vrijednosni pokazatelji u svrhu utvrđivanja sposobnosti (ako su određeni) :
1. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta. Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja objave javnog nadmetanja u Elektronički oglasnik javne nabave. 2. Jamstvo za ozbiljnost ponude 3. Bilancu, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj, ovjeren pečatom nadležnog tijela, ako je njihovo objavljivanje propisano u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta. 4. Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja. Gospodarski subjekt može dokazati financijsku sposobnost i pomoću drugog dokaza, različitog od onog koji traži Naručitelj, ako zatraženi dokaz ne može biti dostavljen iz opravdanog razloga i ako dostavljeni dokaz ima istu dokaznu snagu kao i traženi.
Eventualni minimalni standardi (ako su primjenjivi) :
1. Potvrdom Porezne uprave, odnosno ispravom gospodarski subjekt dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. 2. U ponudi ponuditelj je dužan priložiti dokaz o pologu jamstva za ozbiljnost ponude u vidu garancije banke ili polaganjem depozita na žiro račun: 2500009-1101216196 u visini od 63.000,00 kuna. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti valjano od 06.10.2009 do 15.12.2009. 3. Bilancom, računom dobiti i gubitka, odnosno odgovarajućim financijskim izvještajem, gospodarski subjekt dokazuje da je u prethodnoj poslovnoj godini ostvario prihod od najmanje 2.000.000,00 kuna.
III.2.4. Tehnička i stručna sposobnost
Dokazi i njihovi vrijednosni pokazatelji u svrhu utvrđivanja sposobnosti (ako su određeni) :
1. Popis izvedenih radova u posljednjih pet (5) godina. Uz popis potrebno je priložiti potvrde o urednom ispunjenju ugovora/narudžbi koju daje naručitelj (druga ugovorna strana) naveden u popisu. Umjesto potvrda o uredno ispunjenim ugovorima, u slučaju da se potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije javni naručitelj iz Zakona o javnoj nabavi, gospodarski subjekt daje izjavu o uredno izvršenim ugovorima/narudžbama iz popisa uz predočenje dokaza da je potvrda zatražena. Ukoliko gospodarski subjekt u posljednjih pet godina nije izvodio radove o toj činjenici dužan je priložiti izjavu. 2. Izjavu gospodarskog subjekta o dijelu ugovora koji namjerava ustupiti podizvođačima/ podisporučiteljima.
Eventualni minimalni standardi (ako su primjenjivi) :
III.2.5. Rezervirani ugovori (ako su određeni)
Da Ne
Nabava je ograničena na sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja sukladno zaštićenom programu zapošljavanja
Izvršenje ugovora je ograničeno na natjecatelje ili ponuditelje koji zapošljavaju više od 50% invalidnih osoba u odnosu na ukupan broj zaposlenih
III.3. Posebni uvjeti za sklapanje ugovora o javnim uslugama
III.3.1. Izvršenje usluge je ograničeno na određenu struku:
Da Ne
Ako DA, upućivanje na odnosne pravne i upravne propise:
III.3.2. Pravne osobe moraju navesti ime i stručne kvalifikacije osobe odgovorne za izvršenje predmetne usluge:
Da Ne
IV. ODJELJAK: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka
IV.1.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Ograničeni postupak
Ograničeni postupak zbog žurnosti
Razlozi odabira postupka zbog žurnosti:
Pregovarački postupak s prethodnom objavom
Natjecatelji su već odabrani:
Da Ne
Ako DA, molimo unesite imena i adrese već odabranih gospodarskih subjekata u Odjeljak VI.3. Ostale informacije
Pregovarački postupak s prethodnom objavom zbog žurnosti
Razlozi odabira postupka zbog žurnosti:
Natjecateljski dijalog
IV.1.2. Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će biti upućen poziv za dostavu ponuda, pregovaranje, odnosno sudjelovanje u dijalogu (ograničeni postupak, pregovarački postupak, natjecateljski dijalog)

Predviđen broj gospodarskih subjekata ili predviđeni najmanji broji, ako je određen, najveći broj Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:

IV.1.3. Smanjenje broja gospodarskih subjekata za vrijeme pregovora, odnosno dijaloga (pregovarački postupak, natjecateljski dijalog)
Odvijanje postupka po fazama koje slijede jedna za drugom kako bi se postupno smanjio broj mogućih rješenja, odnosno ponuda o kojima će se pregovarati
Da Ne
IV.2. Kriteriji odabira
IV.2.1. Kriteriji odabira (molimo označiti odgovarajuće) :
najniža cijena
ili
.
ekonomski najpovoljnija ponuda
u odnosu na:
navedene kriterije (kriterije za odabir treba navesti zajedno s ponderima, odnosno poredati ih od najvažnijeg prema najmanje važnom, ako ponderiranje nije moguće)
kriterije navedene u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu za dostavu ponuda ili pregovaranje, odnosno u opisnoj dokumentaciji kod natjecateljskog dijaloga
Kriteriji Ponderiranje Kriteriji Ponderiranje
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
IV.2.2. Provest će se elektronička dražba
Da Ne
Ako DA, dodatni podaci o elektroničkoj dražbi (ako su određeni) :
IV.3. Upravno-administrativne informacije
IV.3.1. Evidencijski broj nabave (ako je određen) :
EV-389/09
IV.3.2. Ranije objave predmetne nabave:
Broj objave u NN-u: Datum slanja: //
IV.3.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije (izuzevši dinamički sustav nabave) , odnosno opisne dokumentacije (kod natjecateljskog dijaloga) :
Krajnji rok za dostavu/preuzimanje ili uvid u dokumentaciju za nadmetanje Datum: 06/10/2009 (dan/mj./god.) Vrijeme: 10:00
Dokumentacija se naplaćuje
Da Ne
Ako DA, cijena (u brojkama) : 100,00HRK Uvjeti i načini plaćanja:
Dokumentacija za nadmetanje, Troškovnik, Tehnički opis, Obrasci 1 i 2 mogu se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Narodnih novina: http://popisoglasa-jn.nn.hr pod nazivom oglasa: IZVEDBA IGRALIŠTA ZA MALI NOGOMET OD UMJETNE TRAVE Preuzimanje dokumentacije u papirnatom obliku: - dostaviti pisani zahtjev u izvorniku koji obvezno sadrži podatke o ponuditelju (naziv gospodarskog subjekta, MB, adresa, broj telefona i telefaxa, kontakt osoba, e-mail adresa), brojem nadmetanja i nazivom predmeta nabave na adresu Zagrebački holding d.o.o., Nabava, Zagreb, Avenija Marina Držića 4/IV - uz pisani zahtjev dostaviti i dokaz o uplati iznosa od 100,00 kuna (stokuna) bez PDV-a na žiro račun Naručitelja br. 2500009-1101216196, poziv na : 389/09 i MB i/ili OIB gospodarskog subjekta; svrha uplate: otkup dokumentacije za nadmetanje br. EV-389/09 - dokumentacija za nadmetanje preuzima se na adresi Zagrebački holding d.o.o., Nabava, Zagreb, Avenija Marina Držića 4/IV od 11,00 do 13,00 sati odmah po dostavi zahtjeva za preuzimanje dokumentacije i dokaza o uplati, a najkasnije u roku od tri dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva i dokaza o uplati. Ukoliko ponuditelj ne preuzme dokumentaciju u roku od tri dana Naručitelj će ponuditelju dokumentaciju za nadmetanje dostaviti poštanskom pošiljkom s povratnicom.
IV.3.4. Krajnji rok za dostavu ponuda, odnosno zahtjeva za sudjelovanje Datum: 06/10/2009 (dan/mj./god.) Vrijeme: 10:00
IV.3.5. Datum slanja poziva za dostavu ponuda odabranim natjecateljima (ako je poznat)(u ograničenom postupku, pregovaračkom postupku i u natjecateljskom dijalogu) : Datum: // (dan/mj./god.)
IV.3.6. Jezik(ci) na kojem(ima) ponude i zahtjevi za sudjelovanje mogu biti sastavljeni:
HR CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL
PT SK SL FI SV ES BG RO
ostali:
IV.3.7. Ponuda vrijedi (u otvorenom postupku) : do: 15/12/2009 (dan/mj./god.) ili rok u mjesecima ili danima: (od krajnjeg roka za dostavu ponuda)
IV.3.8. Uvjeti za otvaranje ponuda Datum: 06/10/2009 (dan/mj./god.) Vrijeme: 10:00 Mjesto (ako je poznato) : Zagrebački holding d.o.o., Zagreb, Avenija Marina Držića 4/IV (Autobusni kolodvor), pisarnica
Osobe koje smiju biti prisutne na otvaranju ponuda (ako su poznate):
Da Ne
Ovlašteni predstavnici Naručitelja i Ponuditelja
VI. ODJELJAK: DODATNE INFORMACIJE
VI.1. NABAVA SE PONAVLJA (ako je to primjenjivo)
Da Ne
Ako DA, predviđen trenutak daljnjeg objavljivanja:
VI.2. Nabava je u vezi s planom/programom koji se financira iz sredstava EU-a:
Da Ne
Ako DA, navedite o kojem se planu, odnosno programu radi:
VI.3. Ostale informacije (ako su određene) :
VI.4. Postupak za kontrolu postupka javne nabave/Postupak podnošenja pravnih lijekova
VI.4.1. Tijelo nadležno za kontrolu postupka javne nabave:
Naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Kneza Mutimira 5, I kat
Mjesto: Zagreb Poštanski broj: 10000 Država: Hrvatska
E-pošta: Telefon:
Internetska adresa (URL): Telefaks:
VI.4.2. Podnošenje pravnih lijekova (molimo ispuniti Odjeljak VI.4.2. ili ako je potrebno Odjeljak VI.4.3.) Točni podaci o rokovima za podnošenje pravnih lijekova:
VI.4.3. Služba od koje se mogu dobiti informacije o podnošenju pravnih lijekova:
Naziv:
Poštanska adresa:
Mjesto: Poštanski broj: Država: Hrvatska
E-pošta: Telefon:
Internetska adresa (URL): Telefaks:
VI.5. Datum slanja objave: 08/09/2009 (dan/mj/god)

  na vrh stranice