PRIJAVA KORISNIKA Korisničko ime:  Lozinka: 
Zaboravili ste password? Novi korisnik

Detaljni pregled:

  Prikupljanje prijava za sudjelovanje Osječko-baranjske županije u sufinanciranju korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini  
Datum objave:16.08.2013
Vrsta nabave:Usluge
Rok za dostavu ponuda:14.09.2013
Datum dokumenta:-
Mjesto isporuke:Osijek
Regija:
I.D.:12350040
Vrsta dokumenta:Javni natječaj
Opis: Prikupljanje prijava za sudjelovanje Osječko-baranjske županije u sufinanciranju korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
External ID:
Izvor:Glas Slavonije

   Što želite učiniti?
snimi lokalno kao PDF snimi lokalno kao PDF snimi lokalno kao HTML snimi lokalno kao HTML prikaži verziju za ispis prikaži verziju za ispis
 

Tekst

Na temelju članka 9. Pravilnika o sufinanciranju projekta "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima" na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 7/13.), Povjerenstvo za provedbu postupka odobravanja nepovratnih sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za sufinanciranje projekta "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima" na području Osječko-baranjske županije objavljuje

NATJEČAJ
za prikupljanje prijava za sudjelovanje Osječko-baranjske županije u sufinanciranju korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
1. PREDMET NATJEČAJA
Predmet ovog Natječaja je prikupljanje prijava za sudjelovanje Osječko-baranjske županije i Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost u sufinanciranju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u 70 kućanstava (obiteljskih kuća)
na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija) u 2013. godini.
Obiteljska kuća je građevina stambene namjene na zasebnoj građevinskoj čestici s najviše dva stana vlasnički uređena koji
čine svaki za sebe funkcionalnu cjelinu, a također imaju i vlasnički uređenu krovnu površinu na kojoj je moguće realizirati
ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.
Županija sufinancira nabavu i ugradnju sustava za korištenje Obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama za prihvatljive
troškove nastale nakon dana objave natječaja, i to za:
1. Sustave sa solarnim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanja:
- solami toplinski kolektori, nosači solarnih toplinskih kolektora, spremnici tople vode i ostala oprema solarnog kruga: oprema za automatsku regulaciju, pumpna grupa - cirkulacijska pumpa, ekspanziona posuda i ventili (zaporni, nepovratni i sigurnosni), izolirani cjevovod i pribor za postavljanje;
2. Sustave s dizalicama topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje A energetske klase (prema Eurovent Energy Efficiencv Classification): zrak-voda (COP 2 3,2, EER 2 3,1), voda-voda i zemlja-voda (COP _> 4,45, EER 2 5,05):
- kolektorsko polje ili geosonde, dizalice topline, akumulacijski spremnici, spremnici tople vode, toplinska stanica za protočnu pripremu tople vode, ostala oprema primarnog kruga kao oprema za automatsku regulaciju i pribor za postavljanje; .
3. Sustave s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s priolitičkim, kotlom na drva za pripremu potrošne tople vode i grijanje:
- spremnik drvne sječke/peleta, sustav za dobavu drvne sječke/peleta s pužnim vijkom, kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva, plamenik za drvnu sječku/pelete, oprema za automatsku regulaciju kotla, spremnici tople vode (toplinski spremnik za pirolitički sustav je obvezan), kotlovska pumpna grupa - cirkulacijska pumpa, ekspanziona posuda i venitli (zaporni, nepovratni i sigurnosti) i pribor za postavljanje.
Nepovratna sredstva Županija po pojedinom sustavu za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskoj kući iznose do 10% u odnosu na prihvatljive troškove ulaganja, ali ne više od 3.368,89 kuna, a sredstva Fonda iznose do 35,62% u odnosu na prihvatljive troškove ulaganja, ali ne više od 12.000,00 kuna.
Podnositelju prijave mogu se odobriti nepovratna sredstva za sufinanciranje ugradnje jednog sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za obiteljsku kuću koja služi za stambene potrebe njegovog kućanstva.
2. UVJETI ZA DODJELU NEPOVRATNIH SREDSTAVA
Uvjeti koje podnositelji prijave moraju udovoljavati kako bi ostvarili nepovratna sredstva, odnosno stekli status korisnika sredstava (nastavno: Korisnici) su:
- da su punoljetne fizičke osobe s prebivalištem na području Županije,
- da obiteljska kuća u koju se planira ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije služi za stambene potrebe njegovog kućanstva te se nalazi na području Županije,
- da su vlasnici obiteljske kuće,
- da je kuća legalno izgrađena sukladno važećim propisima,
- da prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekata za koje se odobravaju sredstva propisana ovim Pravilnikom,
- ulaganje vlastitih sredstava u projekt korištenja obnovljivih izvora energije za koji se traži sufinanciranje,
- da podnesu zahtjev za korištenje sredstava sukladno objavljenom natječaju,
- da sklope ugovor o zajedničkom ulaganju u projekt za koji se odobravaju sredstva,
- da udovoljavaju i drugim uvjetima utvrđenim natječajem.
3. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU
PODNOSITELJI PRIJAVE NA NATJEČAJ MORAJU PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
- potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskoj kući na području Osječko-baranjske županije,
- presliku obje strane osobne iskaznice za vlasnika, odnosno za sve suvlasnike obiteljske kuće u koju se planira ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije,
- dokaz o posjedovanju odgovarajućeg akta kojim je dopušteno građenje obiteljske kuće u koju se ugrađuje sustav za korištenje obnovljivih izvora energije,
- suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku kojom se dopušta ugradnja solarnih kolektora na krov objekta ukoliko je za istu građevinu to potrebno,
- troškovnik predviđenih radova i
- drugu dokumentaciju traženu u natječaju.
Povjerenstvo za provedbu postupka odobravanja nepovratnih sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za sufinanciranje projekta "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima" na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Povjerenstvo) neće razmatrati prijave:
- koje su dostavljene: nakon isteka roka ili od osoba koje ovim Natječajem nisu određene kao Korisnici,
- koje nisu predmet ovog Natječaja,
- koje ne sadrže svu Natječajem propisanu dokumentaciju.
4. ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Natječaj za dodjelu nepovratnih sredstava za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije
otvoren je 30 dana od dana objave.
Prijavni obrazac kaoj sva natječajna dokumentacija može se podići u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj ili
na web stranicama Županije, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili na
adresu Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije, 31000 Osijek, Stjepana Radića 4, uz
naznaku: "Natječaj za prikupljanje prijava za sudjelovanje Osječko-baranjske županije u sufinanciranju korištenja obnovljivih
izvora energije u kućanstvima na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini - NE OTVARATI".
Ovaj Natječaj bit će objavljen u Glasu Slavonije i na web stranicama Županije www.obz.hr.
Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, podnositelj prijave daje odobrenje Županiji da osnovne podatke o
podnositelju prijave i o ponuđenom projektu objavi na internet-stranicama Županije i u drugim izvješćima.
5. OSTALE INFORMACIJE
Rang-listu za dodjelu nepovratnih sredstava utvrđuje se s obzirom na najveći broj ostvarenih bodova prema kriterijima
iz Pravilnika o sufinanciranju projekta "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima" na području
Osječko-baranjske županije i objavljuje se na web stranicama Županije.
Podnositelji prijave imaju pravo u roku od osam dana od dana objave rezultata Natječaja na web stranicama Županije podnijeti
prigovor na rang-listu u pisanom obliku.
Ukoliko niti jedan podnositelj prijave ne podnese prigovor, danom isteka roka za prigovor rang-lista za dodjelu nepovratnih
sredstava postaje konačna.
U slučaju prigovora rang-lista postaje konačna nakon što se odluči povodom prigovora.
Temeljem podnesenog izvješća Povjerenstva, Župan odlučuje povodom prigovora podnositelja prijave i donosi konačnu odluku,
o čemu će podnositelji prijava biti obaviješteni.
Nakon donošenja odluke o odabiru Korisnika Županija će sa svakim pojedinim Korisnikom zaključiti ugovor o sufinanciranju
ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. Prava i obveze iz ugovora odnose se na svakodobnog vlasnika
obiteljske kuće.
Ukoliko Korisnik u roku 90 dana ne ugradi prijavljeni sustav, te ne preda zahtjev za povratom'sredstava sa svom potrebnom
dokumentacijom do roka određenog ugovorom, gubi pravo na sufinanciranje projekta u iduće 3 godine, ne računajući godinu
u kojoj se prijavio, a prema rang-listi podnesenih zahtjeva odabrat će še prvi idući podnositelj prijave koji će biti obvezan u roku
90 dana od dana potpisa ugovora ugraditi sustav za korištenje obnovljivih izvora energije, a najkasnije do kraja godine u kojoj
su sredstva odobrena.
Korisnik je dužan izvesti radove prema projektu u skladu s posebnim propisima.
Korisnik se obvezuje na traženje Županije jednom godišnje u razdoblju od 5 godina dostaviti sve podatke potrebite za analizu
učinka.ugrađenog sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, a ukoliko Korisnik ne izvršava svoju obvezu, obvezuje se
vratiti Županiji cjelokupni iznos sufinanciranja.
Korisnici koji su ugradili sustav za korištenje obnovljivih izvora energije, moraju Županiji do roka određenog ugovorom podnijeti
zahtjev za povratom dijela uloženih sredstava, u protivnom gube pravo na sufinanciranje. Zahtjev za povratom dijela sredstava
podnosi se na obrascu Zahtjev za povrat sredstava uloženih u nabavu i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora
energije.
UZ ISPUNJENI OBRAZAC ZAHTJEVA, POTREBNO JE DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
- Zapisnik o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvoditelja,
- Račun izvoditelja radova sa specifikacijom opreme i radova,
- Popunjeni i ovjereni jamstveni list za opremu i jamstvo za radove i
- preslika IBAN Korisnika. ' . Rezultati Natječaja bit će objavljeni na web stranicama Županije.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije, Osijek, Stjepana Radića 4, na web stranicama Županije www.obz.hr, na telefon 031/221-881 ili slanjem upita putem e-pošte na adresu: razvoj@obz.hr

  na vrh stranice