Feedback
I.D.: 35916940

Koncesija na pomorskom dobru u svrhu postavljanja naprava i gospodarskog korištenja ribogojilišta bijele morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Bogomolje, predio uvala Duboka, Općina Sućuraj

Vrsta ugovora
Ostalo
Datum objave
16.05.19
Vrsta objave:
Ostale informacije
 
 
Mjesto isporuke:
Splitsko-dalmatinska županija
 • Preuzmi
 • Print
 • Bilješke
  Morate biti prijavljeni kako biste mogli spremiti bilješke.
 • Proslijedi
  Neispravan e-mail E-mail je uspješno poslan
Opis:
Splitsko - dalmatinska županija ( u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije ) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru što uključuje gospodarsko korištenje ribogojilišta bijele morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Bogomolje, predio uvala Duboka, Općina Sućuraj, a sve u skladu s Lokacijskom dozvolom izdanom od Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Hvar, KLASA: UP/I-350-05/16-01/10, URBROJ: 2181/1-14-01/02-16-3 od 11. kolovoza 2016. godine i Rješenjem o produženju važenja Lokacijske dozvole izdanim od Splitsko - dalmatinske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Hvar, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000014, URBROJ: 2181/1-11-01/02-18-2 od 02. studenog 2018. godine. Predmet koncesije je pomorsko dobro na području Općine Sućuraj. Pomorsko dobro koje se daje u koncesiju sastoji se od dijela kat. čest. 3959/3 k.o. Bogomolje, zk.ul. 857, upisane kao pomorsko dobro u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel u Starom Gradu. Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 32935 m2, kopneni dio 994 m2, a morski dio 31941 m2. Sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje je grafički prikaz lokacije s uklopljenim katastarskim planom u mjerilu 1:1000 izrađen od trgovačkog društva GEOBIRO d.o.o. iz Splita, a lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u HTRS96 koordinatnom sustavu.Koncesionar je ovlašten na koncesioniranom pomorskom dobru obaviti zahvate u prostoru potrebne za obavljanje gospodarske djelatnosti sukladno cit. Lokacijskoj dozvoli. Za svaku gradnju na pomorskom dobru koncesionar je dužan ishoditi suglasnost Davatelja koncesije, kao i sve dozvole sukladno propisima koji reguliranju prostorno uređenje i gradnju.Budući koncesionar dužan se pridržavati uvjeta Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu KLASA: 612-08/17-01/0023, URBROJ: 532-04-02-15/14-17-2 od 04. siječnja 2017. godine, suglasnosti Lučke kapetanije u Splitu KLASA: 350-05/16-01/150, URBROJ: 530-04-4-06-2-16-2 od 03. lipnja 2016. godine, mišljenja Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ribarstvo KLASA: 324-05/16-01/170, URBROJ: 525-13/0336-17-4 i odredbi Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije, („Službeni glasnik Splitsko - dalmatinske županije“, broj 110/17).Ukoliko se tijekom izvođenja radova naiđe na arheološke nalaze ( pokretnu i nepokretnu arheološku građu ), dužnost je investitora iste zaustaviti i obavezno obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel u Splitu, koji je obavezan i vršiti arheološki nadzor.
Registrirajte se sada za 7-dnevni besplatni test i omogućite si pristup ovom i mnogim drugim tenderima iz Vaše branše!

Zašto tenderi.hr?

 • Individualizirane pretrage

 • Najopširnija baza tendera u Hrvatskoj

 • Osobni agent za korisničku podršku -
  čak i za vrijeme besplatnog testiranja!

 • Dnevna dostava novih tendera

Moja registracija