Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1.    OPĆENITO

a.    Usluge informacijskog servisa tvrtke Tenderi doo, Ulica kneza Mislava 10/1, Zagreb, obavljaju se temeljem sljedećih Općih uvjeta poslovanja. Primjenjuju se Opći poslovni uvjeti koji su bili objavljeni u trenutku sklapanja ugovora. Odredbe koje odstupaju od ovih uvjeta ne priznaju se.
b.    Sve eventualne izmjene i dopune kao i sporedne i posebne pogodbe ugovora moraju biti u pisanom obliku potvrđene od strane tvrtke Tenderi doo, kako bi bile pravno učinkovite. Ovo vrijedi i za eventualno ukidanje ove klauzule

2.    PONUDA USLUGA

a.    Tvrtka Tenderi doo svojim klijentima putem svog internet servisa o objavljenim javnim nadmetanjima i natječajima, kao i ponuda na internetskoj stranici www.tenderi.hr, nudi pristup informacijama prikazanim na www.tenderi.hr. Točan opis sadržaja i formata vidljiv je iz pojedinačnih opisa proizvoda. Ustupanje, kao i davanje na raspolaganje podataka i informacija iz ovih proizvoda i usluga ide na račun i rizik primatelja.

3.    NASTANAK UGOVORNOG ODNOSA

a.    Ugovorni odnos između tvrtke Tenderi doo i klijenta sklapa se putem registracije klijenta na internet stranicama www.tenderi.hr i/ili narudžbe klijenta, kao i potvrde narudžbe izdane od strane Tenderi doo, koja se klijentu šalje putem e-mail poruke.
b.    Klijent je pri registraciji dužan dati istinite informacije. Klijent se obvezuje bez odlaganja priopćiti sve promjene koje nastupe u pogledu podataka koji se daju prilikom prijave. Klijent nema pravo zahtijevati dopuštenje za korištenje usluga (zaporku). Tvrtka Tenderi doo pridržava pravo da dopuštenje za korištenje usluga (zaporku) opozove u svako doba i trenutno, bez navođenja razloga, a osobito zbog netočnih podataka danih prilikom prijave.

4.    UVJETI PLAĆANJA

a.    Plaćanje korištenja usluga informacijskog servisa www.tenderi.hr obavlja se jednom godišnje unaprijed, po izdanom računu. Tvrtka Tenderi doo je ovlaštena u slučaju kašnjenja s plaćanjem obustaviti isporuku podataka bez prethodne najave. Sve isporuke su plative odmah nakon primitka računa bez skonta ili ostalih odbitaka. Sve ponude su slobodne i neobvezujuće. Na sve cijene se još dodaje zakonski porez na dodanu vrijednost.
b.    U slučaju kašnjenja s plaćanjem klijent je obvezan za eventualne opomene platiti naknadu u visini od 40 HRK, ukoliko zbog angažiranja odvjetnika taj iznos ne bude veći.
c.    Na 7-dnevno besplatno testno korištenje usluga /pretplatu ne primjenjuju se točke a) i b).

5.    TRAJANJE UGOVORNOG ODNOSA/OTKAZ

a.    Ugovorni odnos sklapa se na neodređeno vrijeme, uz minimalno obračunsko razdoblje od godinu dana od početka sklapanja Ugovora i može se otkazati uz otkazni rok od 3 mjeseca prije isteka trajanja navedenog razdoblja. Ukoliko se Ugovor ne otkaže pravodobno, isti se automatski produljuje za još godinu dana. Svaki otkaz mora uslijediti pisanim putem. Odbijanje primitka isporuka ne smatra se otkazom.
b.    Tvrtka Tenderi doo je ovlaštena otkazati ugovorni odnos bez pridržavanja roka s trenutnim učinkom, ukoliko joj podaci o objavljenim javnim nadmetanjima i natječajima više nisu na raspolaganju, odnosno ukoliko joj isti više nisu na raspolaganju bez ograničenja.
c.    Ukoliko se pružaju besplatne usluge, iste se mogu u svako doba obustaviti bez prethodne najave. Korisniku iz ovoga ne pripadaju nikakva prava. To osobito vrijedi za 7-dnevno besplatno testiranje.

6.    ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

a.    Tvrtka Tenderi doo ne preuzima nikakvu odgovornost za to da ponuđeni podaci odgovaraju očekivanjima klijenata ili da se njima može postići određeni cilj klijenta.
b.    Pogrešni se podaci nakon pisanog, sljedivog opisa grešaka od strane klijenta, ukoliko je moguće, odmah uklanjaju od strane ponuđača. Odgovornost za ispravnost i potpunost podataka isključena je, kao i odgovornost da aplikacija i u njoj sadržani podaci odgovaraju zahtjevima ili očekivanjima korisnika.
c.    Pravo na naknadu štete klijenta zbog zakašnjele ili izostale isporuke podataka, odnosno zbog neraspoloživosti on-line službe uvjetovane poslovima održavanja ili funkcioniranjem, isključeno je.

7.    OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

a.    Tvrtka Tenderi doo općenito odgovara samo za namjerno djelovanje ili djelovanje uzrokovano krajnjom nepažnjom svojih zakonskih zastupnika ili pomoćnika u ispunjenju. Ovo ograničenje odgovornosti vrijedi za sve ugovorene i zakonske pravne zahtjeve.
b.    Odgovornost se osobito isključuje u slučaju pogrešnih podataka koji se temelje na neispravnim unosima u izvore koji isporučuju podatke ili zbog pogrešnog prijenosa podataka iz tih izvora.
c.    Tvrtka Tenderi doo ne odgovora za štete nastale uslijed više sile ili za nedostatke ili štete koje prouzroči treća osoba.

8.    KORIŠTENJE

a.    Korištenje podataka je ograničeno na vlastitu (poslovnu) upotrebu klijenta. Svako daljnje komercijalno korištenje klijentu se zabranjuje. Klijent nema pravo na objavljivanje, isto kao što nema pravo informacije koje su mu stavljene na raspolaganje umnožavati, mijenjati, širiti, pretiskavati, pogotovu upotrebljavati ih za stvaranje baze podataka ili ih prosljeđivati trećim osobama.
b.    Tvrtka Tenderi doo je u svako doba ovlaštena u odnosu na ugovoreno korištenje ili protupravno korištenje ili prosljeđivanje predmetnih podataka provjeriti korištenje i dotičnom klijentu uskratiti ovlast za pristup njegovim ponudama, po potrebi i bez pridržavanja roka. U slučajevima povrede prava korištenja klijent nema pravo na povrat cijene pretplate, pa niti u djelomičnom iznosu. Pridržava se pravo daljnjih pravnih koraka.

9.    OBVEZE I ODGOVORNOSTI KLIJENTA

1.     Klijent se obvezuje
a.    da pretplatničke mogućnosti pristupa stranici www.tenderi.hr neće zlorabiti, te da neće činiti protupravne radnje,
b.    da će njemu dodijeljene podatke za pristup (korisničko ime i zaporku) držati u tajnosti, odnosno odmah pokrenuti postupak njihove izmjene, ukoliko postoji sumnja da su s njima upoznate neovlaštene treće osobe. Klijent je odgovoran za zlouporabu podataka za pristup za koju on sam odgovara, kao i za štete koje klijentu mogu nastati zlouporabom ili gubitkom njemu dodijeljenih podataka za pristup.
c.    ne upotrebljavati mehanizme, softvere ili druge programe pri korištenju servisa www.tenderi.hr koji mogu negativno utjecati na funkcioniranje. Korištenje je predviđeno samo u okviru normalnog poslovanja i u ugovorenom opsegu.
d.    Klijent je sam odgovoran za pribavljanje i uređenje tehničkih preduvjeta kao i za mogućnosti pristupa i prijenosa.
e.    Klijent je odgovoran za smetnje koje on prouzroči nestručnim korištenjem baze podataka.

10.    ZAŠTITA PODATAKA

a.    Tvrtka Tenderi doo sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka upućuje na to, da se podaci korisnika u strojno čitljivom obliku pohranjuju i obrađuju u okviru internog postupka obračunavanja i analize. Najstrože se poštuju sve odredbe koje se odnose na pravo zaštite podataka. Osobni podaci ne prosljeđuju se trećim osobama (vidi više).
b.    Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google"). Google Analytics upotrebljava takozvane "kolačiće", tekstne datoteke koje su pohranjene na vašem računalu i koje vam omogućuju analizu korištenja web stranice. Informacije koje generira kolačić o Vašoj upotrebi ove web stranice obično se šalju Googleovom poslužitelju u SAD-u i tamo pohranjuju. Međutim, zbog aktiviranja anonimizacije IP adrese na ovoj web stranici, Google će skratiti Vašu IP adresu u državama članicama Europske unije ili u drugim zemljama ugovornicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima puna će IP adresa biti poslana Googleovom poslužitelju u SAD i tamo biti spremljena. U ime operatera ove web stranice, Google će koristiti ove informacije kako bi procijenio Vašu upotrebu web stranice, sastavljao izvješća o aktivnostima na web stranici i pružio druge usluge operateru web stranice vezane uz aktivnost na web stranicama i korištenje interneta. IP adresa koju Google Analytics pruža kao dio Google Analyticsa neće se spojiti s drugim Googleovim podacima. Možete spriječiti pohranu kolačića odgovarajućom postavkom Vašeg preglednika; međutim, imajte na umu da, ako to učinite, možda nećete moći koristiti sve značajke ove web stranice u najvećoj mogućoj mjeri. Osim toga, možete spriječiti Googleovu prikupljanje podataka koje generira kolačić i koji se odnose na Vašu upotrebu web stranice (uključujući vašu IP adresu) i obradu ovih podataka od strane Googlea preuzimanjem i instaliranjem plug-in preglednika koji je dostupan na sljedećem linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Alternativno, možete spriječiti prikupljanje podataka od strane Google Analyticsa klikom na link Onemogućite Google Analytics.
c.    Klijent se obvezuje pri korištenju podataka poštivati odredbe zakona o zaštiti osobnih podataka koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

11.    OSTALE ODREDBE

a.    Ukoliko već nije spomenuto, u odnosu ponuđač-klijent primjenjuju se važeće odredbe prava o zaštiti podataka, autorskog prava i ostale zakonske odredbe.
b.    Izmjene Općih uvjeta poslovanja, cijena ili uvjeta plaćanja klijentu se priopćavaju pisanim putem, e-mailom ili on-line. Izmjene se smatraju prihvaćenima ukoliko klijent u roku od dva tjedna pisanim putem ne uloži prigovor.

12.    KLAUZULA DJELOMIČNE NIŠTAVNOSTI/OUP

1. Primjenjuju se samo Opći uvjeti poslovanja tvrtke Tenderi doo. Izričito je isključena primjena drugih Općih uvjeta poslovanja. Sve odredbe sadržane u ovim Općim uvjetima poslovanja ocjenjuju se u dijelovima ili odvojeno od ostalih odredbi, ukoliko je jedna ili više odredbi nevaljana. Ukoliko je jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja nevaljana ili postane nevaljana, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi Općih uvjeta poslovanja. Umjesto nevaljane odredbe primjenjuje se zamjenska odredba koja odgovora svrsi Uvjeta ili je barem približna tome, a koju bi ugovorne strane bile ugovorile da im je nevaljanost te odredbe bila poznata.

13.    SPOREDNE POGODBE

1.    Ne postoje druge sporedne pogodbe osim ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja. Sporedne pogodbe i izmjene ugovora moraju se donositi u pisanom obliku. Niti jedna od ugovornih strana ne može se odreći poštivanja odredbe o obveznom pisanom obliku.

14.    MJESTO ISPUNJENJA UGOVORA/NADLEŽNI SUD

1.    Mjesto ispunjenja ugovora je sjedište Društva. Ugovara se isključiva nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu, ukoliko se radi o pravnim osobama. Cjelokupni ugovorni odnos podliježe hrvatskom pravu, neovisno o tome primjenjuje li se na nalogodavca neko drugo pravo.