Feedback

Novosti koje donosi novi Zakon o javnoj nabavi

13. prosinac 2016

Konačni prijedlog novog Zakona o javnoj nabavi donosi dosta novosti. U ovom tekstu navodimo neke od njih. Kako biste se na vrijeme pripremili i proučili sve novosti, ovdje pogledajte raspored edukacija koje organizira naš partner Info-puls.

 

1. Tajnost

Kao što su mogli i do sada, i po novom zakonu ponuditelji određene dijelove svoje ponude mogu označiti tajnom, naravno, navodeći u ponudi i pravnu osnovu za tajnost. U skladu s već poznatim odredbama, tajnom se ne mogu označiti cijena ponude, troškovnik ni podaci vezani uz kriterije za odabir ponude.
Međutim, novi zakon uvodi i dodatne elemente koji se ne mogu označiti tajnom: katalog, javne isprave, izvatci iz javnih registara te drugi podaci koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.
 

2. Rokovi

Prijedlog novog Zakona pojašnjava i računanje rokova, i to ako su izraženi u satima, danima, mjesecima ili godinama. Navodi se da rok koji je izražen u danima (najčešće izražen rok) počinje teći početkom prvog sata prvoga dana i završava istekom posljednjeg sata zadnjeg dana tog roka. Državni blagdani, subote i nedjelje ne utječu na početak i tijek roka, osim ako su izrijekom izuzeti ili su rokovi izraženi u radnim danima. Ako posljednji dan roka pada na neradni dan (blagdan, subotu ili nedjelju), rok istječe protekom posljednjeg sata sljedećeg radnog dana.

OTVORENI POSTUPAK, minimalno:
35 dana, 30 dana kod e-dostave
15 dana ako prethodi PIO
15 dana zbog žurnosti

OGRANIČENI POSTUPAK, minimalno:
30 dana za zahtjeve za sudjelovanje
30 dana za ponude, 25 dana kod e-dostave
10 dana za ponude ako prethodi PIO
15 dana za zahtjeve za sudjelovanje zbog žurnosti
10 dana za ponude zbog žurnosti

NATJECATELJSKI DIJALOG, minimalno:
30 dana za zahtjeve za sudjelovanje
nema odredbe za zahtjeve za sudjelovanje uz PIO
nema odredbe za ponude
nema odredbe zbog žurnosti

NATJECATELJSKI postupak uz pregovore i partnerstvo za inovacije, minimalno:
30 dana za zahtjeve za sudjelovanje
30 dana za inicijalne ponude, 25 dana kod e-dostave
10 dana za inicijalne ponude ako prethodi PIO
15 dana za zahtjeve za sudjelovanje zbog žurnosti
10 dana za ponude zbog žurnosti

U postupcima javne nabave male vrijednosti minimalni rokovi u otvorenom postupku, ograničenom postupku, natjecateljskom dijalogu, natjecateljskom postupku uz pregovore i partnerstvu za inovacije, mogu se skratiti na 20 dana, s tim da nije dopušteno skraćivanje rokova za dodatnih 5 dana kada se ponude u otvorenom i ograničenom postupku te natjecateljskom dijalogu dostavljaju elektroničkim putem.

U natjecateljskom dijalogu, partnerstvu za inovacije i pregovaračkom postupku bez prethodne objave naručitelj određuje primjereni rok za dostavu ponuda.

U svim slučajevima, obavijest o sklopljenim ugovorima mora biti poslana u SLEU u roku od 30 dana od sklapanja ugovora ili sporazuma.

Sukladno EU Direktivama, novi zakon donosi nešto kraće rokove od dosadašnjih, npr. minimalni rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanjem i ponuda se skraćuje za 5 dana, ali se posebno naglašava da u obzir treba uzeti i složenost predmeta nabave i vrijeme potrebno za izradu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda. Rokovi se određuju tako da se utvrdi točan datum i vrijeme dostave zahtjeva za sudjelovanjem i ponuda.
 

3. Priprema postupka – istraživanje tržišta

Značajnu novost Zakon donosi nalažući javnom naručitelju da provodi analizu, tj. istraživanje tržišta, u svrhu pripreme javne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planiranim nabavama, pri tome vodeći računa o transparentnosti i zabrani diskriminacije te na način koji ne narušava tržišno natjecanje. Tako je javni naručitelj, prije pokretanja postupka nabave velike vrijednosti, obavezan na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima staviti tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, u trajanju ne kraćem od 5 dana. Drugim riječima, naručitelj će biti obvezan na vlastitim internetskim stranicama objaviti nacrt dokumentacije o nabavi. Nakon savjetovanja obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata i objaviti ga na internetskim stranicama.

Što se tiče sektorskih naručitelja, i oni imaju obvezu, ali na zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta, na raspolaganje staviti tehničke specifikacije koje redovito koristi za svoje ugovore, ili tehničke specifikacije koje namjerava koristiti, i to za ugovore za koje se periodična indikativna obavijest koristi kao sredstvo poziva na nadmetanje.
 

4. Priprema postupka – podjela na grupe

Kod pripreme dokumentacije o nabavi, naručitelj može podijeliti predmet nabave na grupe. Međutim, pri tome mora uzeti u obzir mogućnost pristupa malih i srednjih poduzetnika postupku javne nabave. Stoga je naručitelj obvezan, ako u postupku nabave velike vrijednosti nije predmet nabave podijelio u grupe, obrazložiti, u dokumentaciji o nabavi i u izvješću, glavne razloge za tu odluku. Time zakon potiče naručitelje da predmete nabave dijele na grupe. Pri podjeli je dužan voditi računa da grupe, po veličini pojedinih ugovora, budu prilagođene kapacitetu malih i srednjih poduzetnika. Međutim, naručitelj može ograničiti broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju te je maksimalan broj grupa obvezan naznačiti u pozivu na nadmetanje.
 

5. Izuzetno niske ponude

Kao i do sada, i prijedlog novog zakona propisuje odredbe o postupanju naručitelja kod izuzetno niskih ponuda (neuobičajeno niske cijene). Naručitelj je obvezan zahtijevati da mu gospodarski subjekt objasni cijenu ili trošak naveden u ponudi ako se čini da je ponuda izuzetno niska. Novost je da naručitelj obvezno odbija ponudu ako utvrdi da je ponuda izuzetno niska jer ne udovoljava primjenjivim obvezama u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće.

Izvor: Info-puls
 

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.