Feedback

Nove vrijednosti EU pragova javne nabave (nabava velike vrijednosti) od 01.01.2018

01. siječanj 2018
Europska komisija je na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU  te 2009/81/EZ donijela akte kojima se od 01.01.2018 mijenjaju vrijednosti europskih pragova javne nabave (nabava velike vrijednosti).


Europski pragovi javne nabave koji vrijede od 01.01.2018:

EU_pragovi_od_01_01_2018

 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2366 оd 18.12.2017 o izmjeni Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-337 od 19.12.2017)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2365 оd 18.12.2017 o izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora  (SL EU L-337 od 19.12.2017)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2364 оd 18.12.2017 o izmjeni Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-337 od 19.12.2017)

Uredba Komisije (EU) 2017/2367 оd 18.12.2017. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora  (SL EU L-337 od 19.12.2017)

Također, objavljena je Komunikacija Komisije – Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-438 od 19.02.2017) u kojoj su nove vrijednosti europskih pragova iz gore navedenih uredbi preračunate u kune.
 

Izdvajamo najvažnije detalje vezano uz nove pragove za javnu nabavu velike vrijednosti:

Direktiva 2014/24/EU izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:
(1) Članak 4. mijenja se i glasi:
(a) u točki (a), iznos 5.225.000 EUR zamjenjuje se s 5.548.000 EUR;
(b) u točki (b), iznos 135.000 EUR zamjenjuje se riječju 144.000 EUR;
(c) u točki (c), iznos 209.000 EUR zamjenjuje se s 221.000 EUR;
(2) prvi stavak članka 13. mijenja se i glasi:
(a) u točki (a), iznos 5.225.000 EUR zamjenjuje se s 5.548.000 EUR;
(b) u točki (b), iznos 209.000 EUR zamjenjuje se s 221.000 EUR.
Članak 2
Ova Uredba stupa na snagu 01.01.2018 godine.
Ova Uredba u cijelosti obvezuje i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.


Izvori: javnanabava.hr i info-puls.hr

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.