Feedback

Što je ESPD?

01. kolovoz 2016

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

Europska komisija je 05.01.2016 usvojila Provedbenu uredbu (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi.  Provedbena uredba objavljena je u Službenom listu Europske unije L 3/2016 od 06.01.2016, a može se pronaći ovdje.
Standardni obrazac ESPD-a (Prilog 2. Provedbene uredbe) u .doc formatu možete pronaći ovdje.

ESPD (European Single Procurement Document) je osobna izjava gospodarskih subjekata koja predstavlja preliminarni dokaz kojim se zamjenjuju potvrde izdane od tijela javne vlasti (tijela državne uprave i sl.) ili trećih osoba (tijela za ocjenjivanje sukladnosti, naručitelji i sl.) koja su ponuditelji odnosno natjecatelji obvezni dostaviti prema sadašnjoj zakonskoj regulativi.

Kako bi se izbjegli mogući proturječni navodi, naručitelji trebaju jasno naznačiti u odgovarajućoj obavijesti ili upućivanjem u obavijesti na druge dijelove dokumentacije o nabavi, koje podatke gospodarski subjekti moraju navesti i potvrditi u ESPD-u.

ESPD-om gospodarski subjekt izjavljuje da:
-    se ne nalazi u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti (nekažnjavanost, plaćeni porezi i dr.)
-    ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)
-    ispunjava objektivna pravila i kriterije koji su određeni u svrhu ograničavanja broja kvalificiranih natjecatelja koji će se pozvati na sudjelovanje u daljnjoj fazi postupka (npr. u pregovaračkom postupku s prethodnom objavom, natjecateljskom dijalogu itd.)

Osim u slučaju određenih ugovora koji se temelje na okvirnim sporazumima, ponuditelj kojem se namjerava dodijeliti ugovor (prije donošenja odluke o odabiru) morat će dostaviti ažurirane potvrde i popratne dokumente. Situacija je složenija u pogledu pregovaračkih postupaka bez prethodne objave jer se te odredbe primjenjuju na različite okolnosti. U slučajevima kad može postojati samo jedan predodređeni sudionik, u slučaju žurnosti ili za dodatne isporuke robe, zahtijevanjem ESPD-a stvorilo bi se nepotrebno administrativno opterećenje ili bi to na neki drugi način bilo neprikladno.

Jedan od najvažnijih ciljeva direktiva 2014/24/EU i 2014/25/EU smanjenje je administrativnog opterećenja javnih naručitelja, naručitelja i gospodarskih subjekata, a posebno malih i srednjih poduzeća. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) ključni je element tog nastojanja. Standardni obrazac za ESPD trebao bi se stoga izraditi na način da se otkloni potreba za dostavom znatnog broja potvrda i drugih dokumenata povezanih s kriterijima za isključivanje i odabir gospodarskog subjekta. Imajući na umu taj cilj, u standardnom obrascu trebali bi biti navedeni i odgovarajući podaci u pogledu subjekata na čije se sposobnosti gospodarski subjekt oslanja kako bi se provjera tih podataka mogla provesti zajedno s provjerom u pogledu glavnoga gospodarskog subjekta i pod istim uvjetima.

ESPD bi također trebao biti dostupan naručiteljima koji podliježu Direktivi 2014/25/EU i koji kriterije za isključivanje i odabir gospodarskog subjekta predviđene Direktivom 2014/24/EU moraju primijeniti na isti način i pod istim uvjetima kao i javni naručitelji.
ESPD-om bi se, zamjenom raznih neujednačenih nacionalnih osobnih izjava s jednim standardnim obrascem koji je utvrđen na europskoj razini, trebalo pridonijeti i daljnjem pojednostavnjenju za gospodarske subjekte te javne naručitelje i naručitelje. Time bi se pridonijelo smanjenju problema povezanih s preciznom izradom službenih izjava i izjava o suglasnosti kao i jezičnih problema s obzirom na to da će standardni obrazac biti dostupan na službenim jezicima. Stoga bi se ESPD-om trebalo omogućiti povećanje prekograničnog sudjelovanja u postupcima javne nabave.

Od trenutka stupanja na snagu nacionalnih mjera za provedbu Direktive 2014/24/EU, a najkasnije od 18.04.2016, standardni obrazac upotrebljava se za potrebe izrade europske jedinstvene dokumentacije o nabavi iz članka 59. Direktive 2014/24/EU.

Više o osnovnim načelima ESPD-a, općim aspektima upotrebe ESPD obrasca, savjetima o upotrebi te tehničkim aspktima pročitajte u članku eESPD - najčešća pitanja.

izvori:
- Info puls doo
- Bilten javne nabave
- Portal javne nabave
- tim4pin.hr

 

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.