Feedback

Rječnik

A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž sve

C

CPV kodovi - Jedinstveni rječnik javne nabave
(Common Procurement Vocabulary) Predstavlja jedinstveni klasifikacijski sustav s ciljem ujednačenja oznaka i opisa predmeta nabave. CPV se sastoji od glavnog rječnika i dodatnog rječnika.

Ovdje možete vidjeti kompletnu listu kodova.
 

E

E-dražba
Način provedbe dijela postupka koji se ponavlja i koji uključuje elektronički sustav za predstavljanje novih cijena, izmijenjenih naniže, i/ili novih vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda, a odvija se nakon početne potpune procjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda procjene. Ugovori o javnim uslugama i ugovori o javnim radovima čiji je predmet intelektualni rad, poput projektiranja, ne mogu biti predmetom elektroničke dražbe.

E-katalog
Elektronički dokument kojeg gospodarski subjekti sastavljaju sukladno smjernicama ili rasporedu koje propisuje naručitelj u određenom postupku u kojem se na strukturirani način opisuju proizvodi i navode cijene.

E-nabava

Sveobuhvatni je naziv za sustav javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje uvođenje elektroničkih alata kao potpore različitim fazama procesa javne nabave.

E-narudžba
Elektronički. sustav naručivanja/dostave temeljem sklopljenih ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma.

E-ocjena
Pregled i ocjena ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju te planova i projekata.

E-račun i e-plaćanje
Izdavanje elektroničkih računa i elektroničko plaćanje za ugovore o javnoj nabavi ili okvirne sporazume.

EU tender
Europska unija i druge financijske institucije (Europska banka za obnovu i razvitak – EBRD, Europska investicijska banka – EIB) za već odobrene projekte raspisuju međunarodne tendere, tj. međunarodne natječaje na kojima hrvatski gospodarstvenici mogu ponuditi pružanje svojih usluga ili dobavljanje proizvoda. Javljati se mogu sva poduzeća koja procijene da imaju potencijala za izvođenje radova, konzultantske usluge ili prodaju svojih proizvoda.

J

Javna nabava
Skup propisa i pravila koji državi, državnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima propisuju određene postupke prilikom kupnje roba i usluga obzirom da tijela s javnim ovlastima ne stječu samostalno financijska sredstva.

Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)
Referentna nomenklatura koja se primjenjuje u postupku javne nabave, a istodobno osigurava istovjetnost s ostalim postojećim nomenklaturama.

K

Koncesija za javne radove
Ugovorom uređen pravni odnos u smislu propisa kojim se uređuju koncesije, a u smislu Zakona o javnoj nabavi smatra se ugovorom o javnoj nabavi.

N

Natjecatelj
Gospodarski subjekt koji je voljan sudjelovati u ograničenom postupku javne nabave, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ili natjecateljskom dijalogu i svoju je volju iskazao zahtjevom za sudjelovanje.

Natjecateljski dijalog
Postupak u kojem svaki gospodarski subjekt može zatražiti sudjelovanje, pri čemu javni naručitelj s odabranim natjecateljima vodi dijalog s ciljem razvijanja jednog ili više prikladnih rješenja koja mogu udovoljiti njegovim zahtjevima, i na temelju kojih će odabrani natjecatelji biti pozvani da podnesu ponude.

Natječaj
Postupak koji omogućava naručitelju dobivanje plana ili projekta koji je odabrao ocjenjivački sud, uglavnom u području prostornog planiranja, arhitekture, inženjerstva ili obrade podataka, nakon provedenog natjecanja s dodjelom ili bez dodjele nagrada.

NUTS
Skraćenica za francuski “Nomenclature des unités territoriales statistiques”, što u prijevodu znači Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku. Riječ je o posebnom sustavu za utvrđivanje i klasifikaciju prostornih statističkih jedinica u Europskoj uniji. Cijeli teritorij EU tako je podijeljen na nekoliko razina prostornih jedinica ili cjelina s ciljem da se omogući ujednačeno prikupljanje usporedivih statističkih podataka.

O

Ograničeni postupak javne nabave
Postupak u kojem svaki zainteresirani gospodarski subjekt može zatražiti sudjelovanje u postupku, pri čemu samo oni gospodarski subjekti koje naručitelj pozove mogu podnijeti ponudu.

Okvirni sporazum
Sporazum između jednog ili više naručitelja i jednog ili više gospodarskih subjekata svrha kojega je utvrditi uvjete pod kojima se sklapaju ugovori tijekom određenog razdoblja, posebice u pogledu cijene i, prema potrebi, predviđenih količina.

Otvoreni postupak javne nabave
Postupak u kojem svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.

P

Podizvoditelj
Gospodarski subjekt koji za odabranog ponuditelja s kojim je naručitelj sklopio ugovor o javnoj nabavi, isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave.

Ponuditelj
Gospodarski subjekt koji je pravodobno dostavio ponudu.

Pregovarački postupak javne nabave
Postupak u kojem se naručitelj obraća gospodarskim subjektima po vlastitom izboru i pregovara o uvjetima ugovora s jednim ili s više gospodarskih subjekata.

T

Tender
Ponuda na javnom nadmetanju koja se podnosi u određenoj formi, na temelju objavljenog “poziva za ponudu” (invitation to tender), a sastoji se od tri dijela: komercijalnih uvjeta ponuđača, tehničke dokumentacije i bankarske garancije.

U

Ugovor o javnim radovima
Ugovor o javnoj nabavi čiji je predmet:
  • ili izvođenje radova, ili projektiranje i izvođenje radova, koji se odnose na jednu ili više djelatnosti navedenih u Dodatku I. Zakona o javnoj nabavi, ili
  • posao ili realizacija bilo kakvim sredstvima posla koji odgovara zahtjevima što ih je naveo naručitelj. Pojam "posao" znači rezultat gradnje ili građevinskih radova uzetih u cjelini koji je sam po sebi dovoljan da ispuni gospodarsku ili tehničku funkciju.
Ugovor o javnim uslugama
Ugovor o javnoj nabavi koji nije ugovor o javnim radovima ili ugovor o javnoj nabavi robe, a čiji su predmet usluge u smislu Dodatka II. A ili usluge u smislu Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi.
Ugovor o javnoj nabavi čiji su predmet i roba i usluge u smislu Dodatka II. Zakona o javnoj nabavi smatra se ugovorom o javnim uslugama ako vrijednost tih usluga prelazi vrijednost robe obuhvaćene tim ugovorom.
Ugovor o javnoj nabavi čiji su predmet usluge u smislu Dodatka II. Zakona o javnoj nabavi, a koji uključuje radove u smislu Dodatka I. toga Zakona koji su samo sporedni uz glavni predmet ugovora smatra se ugovorom o javnim uslugama.

Ugovor o javnoj nabavi
Naplatni ugovor sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više ponuditelja i jednog ili više naručitelja i čiji je predmet nabave izvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga.

Ugovor o javnoj nabavi robe
Ugovor o javnoj nabavi koji nije ugovor o javnim radovima, a čiji je predmet kupnja robe, najam robe, zakup robe, leasing sa ili bez opcije kupnje robe.

Ugovor o javnoj nabavi čiji je predmet isporuka robe, a koji kao sporedne uključuje i poslove postavljanja i instalacije, smatra se ugovorom o javnoj nabavi robe.

Z

Zajednica ponuditelja ili natjecatelja
Udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu ili zahtjev za sudjelovanje.

Zelena javna nabava je postupak kojim se javna tijela potiču na kupovinu tzv. zelenih proizvoda i usluga. Zeleni proizvodi i usluge su oni proizvodi i usluge koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi naručitelji inače nabavljali. Priručinik o zelenoj javnoj nabavi pogledajte ovdje.

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.